مقالات علمی

اصول کلی اقتصاد اسلامی برای رسیدن به پیشرفت پایدار

  •     اصول کلی اقتصاد اسلامی برای رسیدن به پیشرفت پایدار
    نویسنده: آیه الله جوادی آملی
    اسلام دین جامع، کامل و جاودانه است که هدایت انسان را در همه ابعاد زندگی و در همه زمان ها و مکان ها بر عهده دارد. این دین، انسان ها را در بُعد فکری با تبیین اعتقادات، و در بُعد نفسانی با تبیین ارزش های اخلاقی، و در بُعد رفتاری با تبیین احکام، هدایت می کند.

علم انسانی و اندیشه متعالی

  •     علم انسانی و اندیشه متعالی
    نویسنده: آیه الله جوادی آملی
    برای علم اسلامی ویژگی های مختلفی بیان شده، از جمله ویژگی هایی که برای علم اسلامی میتوان گفت امور چهارگانه زیر است: اول: علم اسلامی علمی است که تعلیم و تعلم آن برای رضای الهی باشد، یعنی اگر معلم برای رضای خداوند علم را بیاموزاند و متعلم نیز برای رضای الهی علم را فراگیرد