لیست آثار
شریعت در آئینه معرفت
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام حميد پارسانيا
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 464
نوبت چاپ هفتم
تاریخ انتشار 1377

دین شناسی
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام محمد رضا مصطفی پور
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 304
نوبت چاپ هشتم
تاریخ انتشار 1381

تبیین براهین اثبات خدا
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام حميد پارسانيا
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 316
نوبت چاپ هشتم
تاریخ انتشار 1374

انتظار بشر از دین
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجة الاسلام محمدرضا مصطفی پور
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 308
نوبت چاپ هشتم
تاریخ انتشار 1381

نسبت دین و دنیا
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجه الاسلام علیرضا روغنی موفق
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 308
نوبت چاپ چهارم
تاریخ انتشار فروردین 1386

منزلت عقل در هندسه معرفت دینی
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجت الاسلام احمد واعظی
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 256
نوبت چاپ اول
تاریخ انتشار 1386