لیست آثار
تفسیر تسنیم
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم مرکز نشر اسراء
تعداد جلد 3000
تعداد صفحه 640
تاریخ انتشار 1395